ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van de VOF Groothandel Wim van Gulik, Groothandel in groente en fruit gevestigd en kantoorhoudend aan de Westbaan 323, 2841 MC Moordrecht.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de groothandel: VOF Wim van Gulik Groothandel in Groente en Fruit, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen.
b. afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee de groothandel een overeenkomst is aangegaan tot levering van goederen en/of diensten.
c. overeenkomst: de overeenkomst die tussen de groothandel en de afnemer ontstaat door expliciete aanvaarding door de groothandel van aanbiedingen en/of orders.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen afnemer en de groothandel en de aan haar gelieerde ondernemingen gesloten overeenkomsten.

 1. Algemene voorwaarden van contractspartijen en of derden zijn slechts van toepassing indien dat door de groothandel uitdrukkelijk is aanvaard en schriftelijk bevestigd.
 2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door de groothandel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd geleverd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en de groothandel.

Artikel 3 Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 1. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 4 Producten
1. Informatie met betrekking tot samenstelling, kwaliteit en eigenschappen van de door de groothandel geleverde producten geschiedt naar eer en beste geweten van de groothandel, maar houdt geen garantie in.

 1. De groothandel heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 De overeenkomst
1. De overeenkomst bindt de groothandel pas na uitdrukkelijke aanvaarding of levering van de bestelling. Een overeenkomst kan ook zijn een bestelling per app, telefoon of mail.

 1. Elke overeenkomst met de groothandel wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer op grond van door de groothandel in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
 2. De groothandel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. In een dergelijk geval zal de groothandel niet schadeplichtig zijn jegens afnemer.

Artikel 6 Prijzen
1. De opgegeven prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, franco huis exclusief BTW.

 1. De groothandel is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst kostprijsverhogende elementen voordoen.
  Onder kostprijsverhogende elementen worden in ieder geval verstaan door leveranciers van de groothandel berekende prijsstijgingen, verhoging van lonen, sociale lasten, belastingen of andere heffingen.
 2. Indien de groothandel op grond van het gestelde in het voorgaande lid overgaat tot verhoging van de prijs is de afnemer gerechtigd de opdracht te annuleren mits hij dat onmiddellijk nadat hij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging schriftelijk kenbaar maakt aan de groothandel.

Voor hetgeen in het kader van de geannuleerde opdracht is geleverd blijft afnemer de oorspronkelijk overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 7 Levering
1. Levering vindt in principe plaats franco huis, tenzij een andere vorm van levering is overeengekomen.

 1. Indien franco-levering overeengekomen wordt, bepaalt de groothandel de wijze van vervoer en de aard en wijze van aflevering en de kosten daarvan.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Ook bij een overeengekomen fatale termijn is de groothandel pas in verzuim nadat de afnemer haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn gesteld heeft alsnog te leveren.
 3. Het risico van de goederen gaat over op de afnemer op het moment van de overeengekomen vorm van levering.

Artikel 8 Overmacht
1. Indien door overmacht aan de zijde van de groothandel de uitvoering van de overeenkomst met meer dan een dag vertraagd wordt, zijn zowel de groothandel als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 1. Indien de overmacht intreedt terwijl reeds ten dele uitvoering is gegeven aan de overeenkomst, is de groothandel gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de groothandel onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen, defecten aan machines, transportmoeilijkheden en niet tijdige levering door leveranciers van de groothandel.
 3. Indien de groothandel op grond van overmacht overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is zij niet gehouden tot het vergoeden van schade aan afnemer.

Artikel 9 Reclame
1. De afnemer is verplicht om de goederen onmiddellijk na levering deugdelijk te controleren op gebreken. Onder gebreken worden niet begrepen geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen in onder meer hoeveelheid, kwaliteit, kleur of gewicht.

 1. Reclames op leveranties van al onze producten dienen binnen 12 uur na levering van die goederen schriftelijk aan de groothandel te geschieden. Indien de afnemer niet binnen de toepasselijke termijn heeft gereclameerd dan wordt hij geacht in te stemmen met de staat waarin de goederen zijn geleverd en vervalt ieder recht op reclame.
 2. Na geregistreerde ontvangst van de klacht stelt de groothandel zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De afnemer dient de groothandel bij dit onderzoek behulpzaam te zijn.
 3. In geval van een gerechtvaardigde reclame zal de groothandel de keuze hebben om:
  a. de goederen terug te nemen en te vervangen, of;
  b. de koopovereenkomst te ontbinden, of;
  c. een redelijke vermindering van de verkoopprijs te crediteren.
  Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en is slechts mogelijk nadat de groothandel daarmee heeft ingestemd.
 4. Reclames geven de afnemer nimmer het recht om de overeenkomst te ontbinden of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. In geen geval kan de afnemer aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 10 Emballage
1. Emballage wordt door de groothandel tegen de kostprijs aan de afnemer in rekening gebracht.

 1. Voor op kosten van de afnemer aan de groothandel geretourneerde emballage ontvangt afnemer een creditfactuur gelijk aan de in rekening gebrachte kostprijs, tenzij de terug ontvangen emballage in minder goede staat verkeert dan waarin deze aan afnemer werd geleverd, in welk geval een in redelijkheid vast te stellen lager bedrag wordt gecrediteerd. Uitsluitend door de groothandel geleverde emballage kan geretourneerd worden.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. De groothandel behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde goederen totdat al haar vorderingen op afnemer terzake van de door de groothandel ingevolge de betreffende overeenkomst aan afnemer geleverde goederen volledig zijn voldaan.
Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen terzake van tekortschieten van de kant van afnemers in de nakoming van de betreffende overeenkomst.

 1. De groothandel is gerechtigd om wanneer afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde doch bij afnemer aanwezige goederen terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Indien de groothandel gebruik maakt van haar recht tot terugneming wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden onverminderd het recht van de groothandel op vergoeding van schade en kosten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. De groothandel is niet aansprakelijk voor kosten en schaden, welke voor afnemer mochten ontstaan als gevolg van daden of nalatigheden van de groothandel, van personen in dienst van de groothandel of door de groothandel ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten.

 1. De aansprakelijkheid van de groothandel blijft in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de geleverde goederen waarop de aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft.
 2. Indien de groothandel terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met afnemer c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld is afnemer gehouden haar ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan die derde moet voldoen.

Artikel 13 Opschorting/ontbinding
1. Onverminderd de in de Wet genoemde gevallen heeft de groothandel indien afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie weken op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de groothandel tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd
de aan de groothandel verder toekomende rechten.

 1. Het recht van de groothandel tot opschorting dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding geldt tevens wanneer ernstig moet worden betwijfeld of afnemer in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens de groothandel na te komen alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, overdracht van het bedrijf van afnemer en voorts in het geval goederen van afnemer in beslag worden genomen, dan wel afnemer onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
 2. Afnemer is slechts bevoegd de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten. De mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst tussen de groothandel en de afnemer op grond van artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 14 Betaling
1. Betaling geschiedt per bankoverschrijving of per automatische incasso. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling binnen een en twintig dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder aftrek of verrekening. Ingeval van niet tijdige betaling is afnemer in verzuim zonder dat voorafgaand ingebrekestelling door de groothandel vereist is.

 1. De groothandel is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gerechtigd de afnemer te verplichten om zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de groothandel te betalen bedragen.
 2. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer vanaf de vervaldag van de facturen een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2% over het factuurbedrag.
 3. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer naast het verschuldigde bedrag en de daarover te betalen rente gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 250,=.
 4. De door afnemer gedane betalingen worden eerst verrekend met eventueel verschuldigde
  rente en kosten en vervolgens met opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 15 Toepasselijk recht
1. Alle geschillen welke verband houden met een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel dan wel ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, dienen te worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

 1. Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn dan wel niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, die doel en strekking van de nietige of vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benaderen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.